OMRÅDER

Organisasjon


Due diligence – organisasjon
Når virksomheter kjøpes opp eller slås sammen, er det behov for en objektiv vurdering også av virksomhetens menneskelige kapital; ledergruppe, nøkkelpersonell og organisasjonskultur, og ikke bare en finansiell gjennomgang av regnskapMange oppkjøp og sammenslåinger har ikke gitt de gevinster man hadde regnet med, fordi due diligence på organisasjon har vært nedprioritert eller fraværende. Due diligence på organisasjon er en kritisk del av en helhetlig verdisetting og risikovurdering  ifm oppkjøp eller sammenslåing. 

Vi kartlegger status, styrker og svakheter, kritisk kompetanse, og eventuelt gap mellom nå-situasjon og ny virksomhetsstrategi. Vår rapport om due diligence inneholder anbefalinger for handling innenfor ledelse og organisasjon på kort og lengre sikt.
Endringsledelse
Globalisering, økt konkurranse og nye krav til effektivisering har ført til at virksomheter i både privat og offentlig sektor omstiller seg raskere enn tidligere. Endringsprosjekter, gjerne flere samtidig, settes i gang. 

Vi mener at holdningen "å la organisasjonen gå seg til” er høyt spill når det gjøres store investeringer. Gevinstrealisering sikres bare når de ansatte klare å ”henge med” i ledelsens planer. Endringstretthet er ofte en tilleggsutfordring.View more documents from Litt Woon Long.


Kultur 
Vi bruker en sosialantropologisk tilnærming til temaet kultur. Vårt utgangspunkt er at kultur er ikke bare noe eksotisk og fjernt ute i den store verden: vi er alle kulturbærere. Det er derfor ikke nok med ”alminnelig sunn fornuft” i møte med fremmede. Sunn fornuft gir mening helst hos dem som deler den samme sunne fornuften. Den blir meningsløs for andre. 

Utfordringen er at fremmede kulturer ofte forflates til sjablonger. Det er lett å tenke på utlendinger som en gruppe der alle er fanget av sin kultur, sin religion og sine tradisjoner  - mens vi tar utgangspunkt i at vi er alle unike, oppegående individer. 

Long & Olsen bidrar til utvikling av bedriftskultur gjennom å gi selskaper et blikk på sin egen kultur sett utenfra. Et viktig suksesskriterium er å knytte selskapets strategiske utfordringer til utviklingen av bedriftskultur. Ledelsens rolle som kulturbærere er særlig viktig i denne sammenheng. 

Vi bistår også norske selskaper med økt kulturforståelse og med aktiv forvaltning av ervervet kulturkunnskap. På denne måten kan selskapene foredle kulturkunnskapen til ”kulturintelligens”. View more presentations from Litt Woon Long.

Mangfold
Temaet Etnisk mangfold oppfattes ofte snevert; det begrenses til f.eks. spørsmål om forskjellsbehandling, uten saklig grunn, av kandidater med minoritetsbakgrunn. Dette er et problem for dem det gjelder, og for samfunnet som går glipp av tilgjengelig kompetanse.

Men Etnisk mangfold er mer omfattende enn som så. Produkter skal tilpasses nye forbrukergrupper; rekruttering av personer med en annen kulturbakgrunn kan åpne for nye markeder både i Norge og i utlandet; og bedriftens omdømme er viktig. Det er tale om lønnsomhet og samfunnsansvar.

Etnisk mangfold er viktig også for offentlig sektor. Målet om likeverdige tjenester krever at offentlige tjenester også skal tilpasses en endret befolkningssammensetning. Til syvende og sist handler det om demokrati og effektiv bruk av offentlige ressurser.

Likestilling
Likestilling oppfattes ofte som begrenset til et spørsmål om kvinners rettigheter. I privat sektor handler en aktiv likestillingspolitikk også om lønnsomhet og samfunnsansvar; det er dårlig økonomi å rekruttere fra bare halve befolkningen. I offentlig sektor handler en aktiv likestillingspolitikk om effektiv bruk av offentlige ressurser og demokrati; formelle like rettigheter er på plass, men reell likestilling handler dessuten om like muligheter i praksis.View more documents from Litt Woon Long.