WORKSHOP
WORKSHOP 
Med workshop mener vi et interaktivt pedagogisk opplegg der deltakerne får anledning til å lære mer om et tema. Opplegget inkluderer relevante og morsomme oppgaver som setter tanker i sving, tid til egen refleksjon og anledning til å diskutere med andre i lignende situasjoner.

                               


-------------------------
Workshop i PRAKTISK ENDRINGSLEDELSE
Hvordan kan man skape engasjement for endring?
Hvem er det viktig å få med som medspiller og ikke motspiller?
Hvordan kan man best planlegge for suksess?


Omstilling er blitt regelen i norsk arbeidsliv. Dessverre innebærer ikke dette at virksomhetenes vilje og evne for endring har fulgt i takt med omstillingskravene. Blant annet fører organisasjonsmotstand til at mange forbedringsprosjekter ikke klarer å få ut planlagte og ønskede gevinster. Mangel på gjennomføringskraft og resultatorientering har konsekvenser, ikke bare for den enkelte og for virksomheten, men i siste instans også for samfunnet. Denne workshop tar utgangspunkt i konkrete forbedringsløp fra virkeligheten, og bygger på lærdommer fra disse. Kritiske suksessfaktorer for å lykkes med forbedrings-prosesser gjennomgås og diskuteres på bakgrunn av deltagernes egne erfaringer.

Målgruppe
Workshopen passer for alle som har ansvar for eller berøres av forbedringsprosesser på arbeidsplassen sin. Workshopen forutsetter ingen forhåndskunnskaper i Endringsledelse.

--------------------------------------------------

Workshop i FASILITERING I PRAKSIS
Hvordan planlegge og gjennomføre workshop som både er effektiv og nyttig?
Hvordan sikre at alle deltar?
Hvordan samkjøre deltakernes forventninger?
Hvordan nøytralisere sure kommentarer?
Hvordan holde oppmerksomheten etter lunsj?


Workshop er en smart måte å arbeide på når man trenger endring langs to akser: innhold og relasjoner. Å planlegge en workshop krever mye forarbeid. Gjennomføringen av workshopen kan også være utfordrende. 

Denne workshop vil gå gjennom viktige fasiliteringsteknikker som er gode å ha med i en verktøykasse. Workshopen vil også sette søkelys på utfordringer den enkelte har og arbeide praktisk med dette.

Målgruppe
Workshopen passer for alle som trenger å få en gruppe mennesker til å gå sammen i samme retning. Workshopen forutsetter ingen forhåndskunnskaper i fasiliteringsteknikker.


---------------------------------------------------

Workshop i FORBEDRINGSKULTUR
Hva er organisasjonskultur? 
Hvordan henger organisasjonskultur og resultater sammen?
Hvordan forankre forbedring i organisasjonen?

Forbedringsprosesser har ofte mål om effektivisering og kvalitetsøkning. Som ledere og andre som har ansvar for resultater må vi navigere i vår egen virksomhetskultur slik denne fremstår i dag. Hva er bærebjelkene i vår organisasjonskultur? Først når vi har knekt kulturkoden har vi et sted å begynne. Hvordan henger kultur sammen med strategiske mål og krav som stilles virksomheten? Hvordan kan vi arbeide systematisk med denne?

Denne workshop tar utgangspunkt i konkrete eksempler og bygger på lærdommer fra disse. Kritiske suksessfaktorer for å lykkes gjennomgås og diskuteres på bakgrunn av deltagernes egne erfaringer.

Målgruppe
Workshopen passer for alle som har ansvar for effektivisering og/eller kvalitetsøkning. Workshopen forutsetter ingen forhåndskunnskaper i forbedringsarbeid eller organisasjonsutvikling.